Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                37260.30      20          29.00      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        26825.55      20          22.00      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     167027.55      20          80.10      20.93
12-02-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

С Решение № 82–ФБ от 22 януари 2018 г. Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в  Част I „Общи правила”, Част II „Правила за членство”, Част III „Правила за допускане до търговия”, Част IV „Правила за търговия”, Част V „Правила за надзор на търговията”, Част VI „Правила за управление на риска”, Част VIII „Правила за конфликтите на интереси” и Част IX „Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа” от Правилника на „Българска фондова борса - София” АД.
Промените са свързани с прилагането на MiFID II, MiFIR и делегираните регламенти към тях.
Измененията и допълненията влизат в сила считано от 23.02.2018 г.
Правилата могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
12-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Вписано увеличение на капитала на МЦ Доверие СБТ ЕООД - ЕИК 202489232, дъщерно дружество на Доверие Обединен Холдинг АД. В увеличението участва Доверие Обединен Холдинг АД с непарична вноска на вземания.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKJ)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKJ), емисия с ISIN код – BG2030016112, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 17.02.2018 год.;
- Купон: 0.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 16.02.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.02.2018 год.;
12-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010151, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата