Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-02-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

С Решение № 82–ФБ от 22 януари 2018 г. Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в  Част I „Общи правила”, Част II „Правила за членство”, Част III „Правила за допускане до търговия”, Част IV „Правила за търговия”, Част V „Правила за надзор на търговията”, Част VI „Правила за управление на риска”, Част VIII „Правила за конфликтите на интереси” и Част IX „Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа” от Правилника на „Българска фондова борса - София” АД.
Промените са свързани с прилагането на MiFID II, MiFIR и делегираните регламенти към тях.
Измененията и допълненията влизат в сила считано от 23.02.2018 г.
Правилата могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата