Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

09-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                37481.50      20          29.55      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        28678.30      20          22.05      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     173715.90      20          85.90      20.93
09-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
С писма до Българска фондова борса-София АД и Централен депозитар АД от 08.02.2018 г., Дружеството е поискало временно спиране на търговията с акции на Унифарм АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-02-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

На 30 януари 2018 "БФБ-София" АД организира представяне на резултатите на дружеството за четвъртото тримесечие на 2017 година. Всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни бяха поканени да се запознаят с финансовото състояние на борсата за посочения период, както и да отправят своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.
Представянето беше под формата на уебинар и се осъществи на английски език. Пълният запис на представянето на резултатите на БФБ-София за четвъртото тримесечие на 2017 година може да видите в Ютюб канала на Борсата.
09-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-02-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД-София (9M7B)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД-София (9M7B), ISIN код BG2100013098, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 19.02.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 1000000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 14.02.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 12.02.2018 год.;
- След 19.02.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 1000000;
- Сделки на Борсата, сключени след 12.02.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 100 .
09-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД-София (9M7B)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД-София, (9M7B), емисия с ISIN код – BG2100013098, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 19.02.2018 год.;
- Купон: 9 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 14.02.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 12.02.2018 год.;
09-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Соларпро холдинг АД-София (0S8)
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News