Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 15.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             36216.05      19          18.45      27.61
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                21023.60      20          26.10      17.14
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   17491.40      20          22.10      15.00
3JR  Софарма АД-София                                        27130.90      20          24.10      21.81
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             15264.80      20          18.75      47.53
6C4  Химимпорт АД-София                                     212073.90      19          92.05      20.99
12-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Формопласт АД-Кърджали (4F8), както следва:
Формопласт АД-Кърджали (4F8) свиква ОСА на 16.02.2018 г. от 13.00 ч. в гр. Кърджали, Промишлена зона Юг, при следния дневен ред:
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.03.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.01.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKQ)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKQ), емисия с ISIN код – BG2040011210, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 19.01.2018 год.;
- Купон: 5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 18.01.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 15.01.2018 год.;
12-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKF)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKF), емисия с ISIN код – BG2040112216, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 18.01.2018 год.;
- Купон: 4.50%;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК, които са вписани за такива към 17.01.2018 год.(работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа);
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 12.01.2018 год.
12-01-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/4.5 Gov 20190118 (BLKF)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/4.5 Gov 20190118, борсов код BLKF, ISIN код BG2040112216, за търговската сесия на 15.01.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 18.01.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.