Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Формопласт АД-Кърджали (4F8), както следва:
Формопласт АД-Кърджали (4F8) свиква ОСА на 16.02.2018 г. от 13.00 ч. в гр. Кърджали, Промишлена зона Юг, при следния дневен ред:
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.03.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.01.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News