Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKQ)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKQ), емисия с ISIN код – BG2040011210, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 19.01.2018 год.;
- Купон: 5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 18.01.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 15.01.2018 год.;