Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKF)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKF), емисия с ISIN код – BG2040112216, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 18.01.2018 год.;
- Купон: 4.50%;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК, които са вписани за такива към 17.01.2018 год.(работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа);
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 12.01.2018 год.