Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
Уведомление от Росим ЕООД, ЕИК 148137892 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News