Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             34691.85      19          17.20      27.61
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                18073.60      20          23.15      17.14
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   17245.40      19          21.65      15.00
3JR  Софарма АД-София                                        27076.55      20          23.50      21.81
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             15076.95      20          19.10      47.51
6C4  Химимпорт АД-София                                     203898.35      19          83.95      21.01