Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 11.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             34266.70      19          16.60      27.61
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                13774.90      20          18.30      17.14
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   17251.50      19          21.80      15.00
3JR  Софарма АД-София                                        27063.80      20          23.75      21.81
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             17434.60      20          20.65      47.51
6C4  Химимпорт АД-София                                     200631.45      19          80.00      21.01