Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 11.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             34266.70      19          16.60      27.61
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                13774.90      20          18.30      17.14
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   17251.50      19          21.80      15.00
3JR  Софарма АД-София                                        27063.80      20          23.75      21.81
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             17434.60      20          20.65      47.51
6C4  Химимпорт АД-София                                     200631.45      19          80.00      21.01
10-01-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София, борсов код GC0N, ISIN код BG2100001119, от 14:00 ч. до края на търговската сесия на 10.01.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено и амортизационно плащане с падеж 10.01.2018 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
10-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Дружеството уведомява за неизпълнени лихвено и главнично плащания с падеж 10.01.2018 г. по корпоративна емисия облигации с ISIN код BG2100001119. Сумите ще бъдат преведени в срок от 30 дни след датата на падежа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-01-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнени лихвено и главнично плащане по емисия облигации, издадени от Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N), с ISIN код BG2100001119, Ви информираме, че считано от 11.01.2018 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 975 евро.
10-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH), както следва:
Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) свиква ОСА на 19.02.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов № 1, при следния дневен ред:
- Промени в броя и състава на Съвета на директорите;
- Определяне възнаграждението на избраните членове на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.03.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.02.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София, (9FBE), емисия с ISIN код – BG2100012132, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 18.01.2018 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 15.01.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 11.01.2018 год.;
10-01-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE), ISIN код BG2100012132, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 18.01.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 300000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 15.01.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 11.01.2018 год.;
- След 18.01.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 600000;
- Сделки на Борсата, сключени след 11.01.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 200 .
10-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Венцислав Симеонов Стоев по чл. 19 на Регламент (ЕС) 596/2014на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-01-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/3.5 Gov 20200116 (BLKK)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/3.5 Gov 20200116, борсов код BLKK, ISIN код BG2040113214, за търговската сесия на 11.01.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 16.01.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
10-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKK)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKK), емисия с ISIN код – BG2040113214, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 16.01.2018 год.;
- Купон: 3.50%;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК, които са вписани за такива към 15.01.2018 год.(работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа);
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 10.01.2018 год.