Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
Уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж на 06.12.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News