Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1)
Уведомление за лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156, издадени от Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News