Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-12-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
На проведено извънредно ОСА от 07.12.2017 г. на ЕМКА АД-Севлиево (57E) са взети следните решения:
- Избира регистриран одитор;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News