Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление за вписване в Търговския регистър на оттегляне на пълномощията на прокурист на дъщерно дружество на Алтерко АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News