Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
На заседание, проведено на 6 декември 2017 г., Управителният съвет на Варшавската фондова борса прие решение №142/2017, с което допуска до търговия на Основен пазар 52 012 288 акции от капитала на Еврохолд България АД, считано от 8 декември 2017 г. С приключване на тази процедура всичките 161 345 000 акции на дружеството са допуснати до търговия и на Варшавската фондова борса.
Компанията е в процедура по ново увеличение на капитала на Българска фондова борса - София, като след приключването й ще бъдат предприети действия за регистрация на новите акции от увеличението на Варшавската фондова борса.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News