Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 08.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       686465.25      20          36.25      19.15
6C4  Химимпорт АД-София                                      18222.85      18          18.25      23.75
07-12-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
На проведено извънредно ОСА от 07.12.2017 г. на ЕМКА АД-Севлиево (57E) са взети следните решения:
- Избира регистриран одитор;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Елфарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че на 6 декември 2017 изкупи обратно 3 061 292 собствени акции представляващи 2.271%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 13 071 716.84 лв. при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 146 785, представляващи 6.786% от акционерния капитал на Дружеството. С тези сделки Софарма АД преминава прага от 5% за обратно изкупени собствени акции.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ТБ Юробанк България АД заявление, БФБ-София АД прекратява правата на Диана Тодорова Динева за достъп до търговската система на “БФБ-София” АД, считано от 08.12.2017 г.
07-12-2017 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна;
- ISIN код на емисията: BG2100009179;
- Размер на емисията: 10 000 000 евро;
- Брой облигации: 10 000;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро;
- Присвоен борсов код: 6SBA
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD)
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление за вписване в Търговския регистър на оттегляне на пълномощията на прокурист на дъщерно дружество на Алтерко АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1)
Уведомление за лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156, издадени от Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
На заседание, проведено на 6 декември 2017 г., Управителният съвет на Варшавската фондова борса прие решение №142/2017, с което допуска до търговия на Основен пазар 52 012 288 акции от капитала на Еврохолд България АД, считано от 8 декември 2017 г. С приключване на тази процедура всичките 161 345 000 акции на дружеството са допуснати до търговия и на Варшавската фондова борса.
Компанията е в процедура по ново увеличение на капитала на Българска фондова борса - София, като след приключването й ще бъдат предприети действия за регистрация на новите акции от увеличението на Варшавската фондова борса.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
Уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж на 06.12.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News