Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

06-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 07.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       561371.90      20          32.75      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                      57268.80      18          17.60      23.75
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 16 април 2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че от 1 до 5 декември 2017 година изкупи обратно 924 732 собствени акции представляващи 0.686%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 3 948 605.64 лв. на БФБ – София АД, при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  6 085 493, представляващи 4.51% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Елфарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - коригирано съобщение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Монбат АД публикува съобщение съгласно чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от ТБ Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017164, издадени от Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A)
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
06-12-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Във връзка с решение на Съвета на директорите от 10.10.2017 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикация във вестник Капитал Дейли от 05.12.2017 г., публикации на интернет страниците на информационните агенции www.x3news.com и www.investor.bg от 05.12.2017 г., и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник от 05.12.2017 г., относно начало на публично предлагане на до 30 000 броя безналични, лихвоносни конвертируеми, свободнопрехвърляеми и необезпечени облигации от Монбат АД, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права:
- Брой акции: 39 000 000;
- Брой издадени права: 39 000 000;
- Брой конвертируеми облигации, предложени за записване: 30 000;
- Номинална стойност: 1 000 евро;
- Емисионна стойност: 1 000 евро;
- Съотношение между издадените права и новите облигации: право/облигации: 1300/1;
- Всяко лице може да запише най-малко 1 конвертируема облигация и най-много такъв брой конвертируеми облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 1 300. В случай че издадените или придобити от едно лице права, не са кратни на 1 300, броят конвертируеми облигации, които притежателят има право да запише се закръгля до по-малкото цяло число;
- В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани 15 000 броя конвертируеми облигации, подписката ще се счита за неуспешна;
- Борсов код на издадените права: 5MBM;
- ISIN код на издадените права: BG4000013178;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 13.12.2017 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 21.12.2017 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 13.12.2017 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 28.12.2017 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 05.01.2018 г.;
- Начална дата за записване на конвертируеми облигации: 13.12.2017 г.;
- Крайна дата за записване на конвертируеми облигации: 19.01.2018 г.;
- Упълномощен борсов член: ИП Елана Трейдинг АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: Уникредит Булбанк АД;
- Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 12.12.2017 г. (вторник);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да запише конвертируеми облигации, е 08.12.2017 г. (петък).
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Елфарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от  Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл.19 на Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News