Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-11-2017 - Преместване на емисия на друг пазар или сегмент

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 60/14.11.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено по чл. 43, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия заявление за преместване на емисията акции, издадени от Корадо-България АД (4KX), Съветът на директорите на БФБ – София АД прекратява регистрацията на горепосочената емисия на Основен пазар BSE, Сегмент Standard, считано от 16.11.2017 г. (четвъртък).
На основание чл. 33, ал. 8 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Основен пазар BSE, сегмент Premium, емисията акции, издадена от Корадо-България АД (4KX), считано от 16.11.2017 г. (четвъртък).
На основание чл. 42, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД поставя под наблюдение емисията акции, издадена от Корадо-България АД,  считано от 16.11.2017 г. за срок от три месеца.