Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-11-2017 - Регистрация на финансови инструменти

Във връзка с подадено заявление по чл. 4, ал. 3 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 6, ал. 4 от същите, допуска до търговия нов номинал по емисия Държавни ценни книжа, както следва:
- Наименование на емисията в системите на БФБ: Bulgaria/0.3 Gov 20210222;
- ISIN код на емисията: BG2030017110;
- Борсов код на емисията: BLKP;
- Дата на падеж: 22.02.2021 г.;
- Стар номинал на емисията: 170 000 000 лева;
- Нов номинал на емисията: 200 000 000 лева;
- Размер на емисията в обращение след промяната: 200 000 000 лева;
- Дата на въвеждане за търговия на нов номинал: 15.11.2017 г. (сряда)