Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-11-2017 - Друга информация

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3)
Уведомление за LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News