Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 15.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        32780.80      20          43.40      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     134855.20      20          20.25      23.75
14-11-2017 - Регистрация на финансови инструменти

Във връзка с подадено заявление по чл. 4, ал. 3 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 6, ал. 4 от същите, допуска до търговия нов номинал по емисия Държавни ценни книжа, както следва:
- Наименование на емисията в системите на БФБ: Bulgaria/0.3 Gov 20210222;
- ISIN код на емисията: BG2030017110;
- Борсов код на емисията: BLKP;
- Дата на падеж: 22.02.2021 г.;
- Стар номинал на емисията: 170 000 000 лева;
- Нов номинал на емисията: 200 000 000 лева;
- Размер на емисията в обращение след промяната: 200 000 000 лева;
- Дата на въвеждане за търговия на нов номинал: 15.11.2017 г. (сряда)
14-11-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 60/14.11.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 1429-Е/10.11.2017 г. относно вписване на последваща емисия от акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6);
- ISIN код на емисията: BG1100031068;
- Размер на емисията преди увеличението: 19 256 929 лв.;
- Размер на увеличението: 847 036 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 20 103 965 лв.;
- Брой акции след увеличението: 20 103 965;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични, с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 16.11.2017 г. (четвъртък).
14-11-2017 - Преместване на емисия на друг пазар или сегмент

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 60/14.11.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено по чл. 43, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия заявление за преместване на емисията акции, издадени от Корадо-България АД (4KX), Съветът на директорите на БФБ – София АД прекратява регистрацията на горепосочената емисия на Основен пазар BSE, Сегмент Standard, считано от 16.11.2017 г. (четвъртък).
На основание чл. 33, ал. 8 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Основен пазар BSE, сегмент Premium, емисията акции, издадена от Корадо-България АД (4KX), считано от 16.11.2017 г. (четвъртък).
На основание чл. 42, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД поставя под наблюдение емисията акции, издадена от Корадо-България АД,  считано от 16.11.2017 г. за срок от три месеца.
14-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Специализирани логистични системи АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-11-2017 - Друга информация

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3)
Уведомление за LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Поради липса на кворум, свиканото за 13.11.2017 г. редовно ОСА на Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 30.11.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.11.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.11.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-11-2017 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, както следва:
- Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6);
- ISIN код на емисията: BG1100031068;
- Размер на емисията преди увеличението: 19 256 929 лв.;
- Размер на увеличението: 847 036 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 20 103 965 лв.;
- Брой акции след увеличението: 20 103 965;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.