Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        29839.40      20          42.60      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     135101.65      20          20.90      23.75
13-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1 от ЗППЦК към 30.09.2017 год. от ТБ Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD), ISIN BG2100021125.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-11-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
ЧЕЗ Електро България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА  на 12.12.2017 г. от 12.30 часа в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News