Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        29839.40      20          42.60      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     135101.65      20          20.90      23.75
13-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1 от ЗППЦК към 30.09.2017 год. от ТБ Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD), ISIN BG2100021125.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Риъл Булленд АД-София (RBL), както следва:
Риъл Булленд АД-София (RBL) свиква ОСА на 14.12.2017 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 1, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на нов Одитен комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.01.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.11.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.11.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-11-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
ЧЕЗ Електро България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА  на 12.12.2017 г. от 12.30 часа в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News