Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA)
Енерго-Про Варна ЕАД-Варна, в качеството си на емитент на емисия облигации с ISIN BG2100018162, уведомява за проведено на 12.10.2017 г. ОС Облигационерите, на което са приети следните решения:
- Одобрение за допълнителна възможност за упражняване на кол опция;
- Предостявяне от страна на Емитента на корпоративна гаранция за обезпечаване на задължения на Energo-Pro a.s., Чешка република (едноличен собственик на капитала на емитента), с размер на главницата до 350 000 000 евро.
Съгласно изискванията на чл.100ц, ал.1 от ЗППЦК, Емитентът ще оповести протокола от ОСО не по-късно от три работни дни след неговото провеждане.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News