Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
Информационен документ съгласно чл.100б, ал. 7 от ЗППЦК във връзка с емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB).
Пълният текст насъобщението може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата