Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 16.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        53816.05      20          67.30      15.66
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             16119.75      20          16.15      47.17
6C4  Химимпорт АД-София                                      18417.75      20          26.10      23.75
13-10-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG), както следва:
Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) свиква ОСА на 13.11.2017 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Козлодуй 14, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на правила за дейността на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството: Освобождаване на Алипи Алипиев и Николай Райчев като членове на Надзорния съвет и избор на нови членове на НС;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.11.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.10.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.10.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Уведомление за промяна на дялово участие в капитала на публично дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
Уведомление относно предстоящо тринадесето лихвено плащане по корпоративни облигации с ISIN BG2100010110, с падеж 15.10.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
Уведомление за шесто главнично, и седмо лихвено плащане по емисия с ISIN ВG2100006092,  издаденa от Астерион България АД-София (8AVA).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
Информационен документ съгласно чл.100б, ал. 7 от ЗППЦК във връзка с емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB).
Пълният текст насъобщението може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA)
Енерго-Про Варна ЕАД-Варна, в качеството си на емитент на емисия облигации с ISIN BG2100018162, уведомява за проведено на 12.10.2017 г. ОС Облигационерите, на което са приети следните решения:
- Одобрение за допълнителна възможност за упражняване на кол опция;
- Предостявяне от страна на Емитента на корпоративна гаранция за обезпечаване на задължения на Energo-Pro a.s., Чешка република (едноличен собственик на капитала на емитента), с размер на главницата до 350 000 000 евро.
Съгласно изискванията на чл.100ц, ал.1 от ЗППЦК, Емитентът ще оповести протокола от ОСО не по-късно от три работни дни след неговото провеждане.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News