Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-10-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
На проведено на 10.10.2017 г. общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB), са приети следните решения:
- Приема решение за удължаване на срока на облигационния заем с 3 (три) години, считано от 21.02.2018 г. Във връзка с горното, датата на падеж се променя от 21.02.2018 г. на 21.02.2021 г., матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят от 72 на 108 месеца;
- Приема решение за промяна на лихвения процент от 10.5% на 9.5%, считано от 21.02.2018 г.
Протоколът от ОСО на дружеството да бъде намерен на уеб страницата на Борсата