Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
С настоящото уведомяваме, че на 12.10.2017 г.  Съветът на директорите на Монбат АД прие изготвения проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации в размер до 30 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми, свободно прехвърляеми облигации, с единична номинална стойност 1 000 евро.
Проспектът ще бъде представен на КФН за одобрение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News