Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-10-2017 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, считано от 17.10.2017 г. се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за облигации, на следната емисия облигации:
- Емитент: Формопласт АД-Кърджали;
- Борсов код на емисията: 4F8A;
- ISIN код на емисията: BG2100016125;
- Основание за прекратяване: Падеж на емисията на 19.10.2017 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 16.10.2017 г. (понеделник).