Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             86523.25      18          23.45      27.49
3JR  Софарма АД-София                                        56381.80      20          72.90      15.66
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             15131.30      20          16.75      47.16
6C4  Химимпорт АД-София                                      18441.65      20          26.00      23.75
12-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Соларпро холдинг АД-София (0S8)
Соларпро холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-10-2017 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, считано от 17.10.2017 г. се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за облигации, на следната емисия облигации:
- Емитент: Формопласт АД-Кърджали;
- Борсов код на емисията: 4F8A;
- ISIN код на емисията: BG2100016125;
- Основание за прекратяване: Падеж на емисията на 19.10.2017 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 16.10.2017 г. (понеделник).
12-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
С настоящото уведомяваме, че на 12.10.2017 г.  Съветът на директорите на Монбат АД прие изготвения проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации в размер до 30 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми, свободно прехвърляеми облигации, с единична номинална стойност 1 000 евро.
Проспектът ще бъде представен на КФН за одобрение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-10-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
На проведено на 10.10.2017 г. общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB), са приети следните решения:
- Приема решение за удължаване на срока на облигационния заем с 3 (три) години, считано от 21.02.2018 г. Във връзка с горното, датата на падеж се променя от 21.02.2018 г. на 21.02.2021 г., матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят от 72 на 108 месеца;
- Приема решение за промяна на лихвения процент от 10.5% на 9.5%, считано от 21.02.2018 г.
Протоколът от ОСО на дружеството да бъде намерен на уеб страницата на Борсата