Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                            102433.10      19          23.75      27.49
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                11141.50      20          18.35      17.16
3JR  Софарма АД-София                                        59006.45      20          75.90      15.61
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             16049.85      20          17.45      47.16
6C4  Химимпорт АД-София                                      22457.65      20          28.60      23.75