Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-09-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF), ISIN код BG2100006142, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 25.09.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 500000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 19.09.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 15.09.2017 год.;
- След 25.09.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 2750000;
- Сделки на Борсата, сключени след 15.09.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 550 .