Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 Софарма Трейдинг АД уведомява обществеността за следното:
На 13.09.2017 г. в компанията са постъпили уведомления по член 19 от Регламент 596/2014 за търговия и разпореждане с акции на Софарма Трейдинг АД от страна на Софарма АД и Росица Донева. Повече информация за сключените сделки може да получите от приложените уведомления.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News