Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-09-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 15.09.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             91865.40      20          30.60      26.34
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                 9310.05      18          15.15      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        6856.80      18          19.55      51.56
3JR  Софарма АД-София                                        44625.35      20          70.55      15.27
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             29161.00      20          16.80      47.27
6C4  Химимпорт АД-София                                      37158.45      20          47.05      23.75
14-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
Информация относно проведена среща с миноритарни акционери на Банката.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2017 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100001150, издадени от Евролийз груп ЕАД-София (E8DA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-09-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Лавена АД-Шумен (4L4), както следва:
Лавена АД-Шумен (4L4) свиква ОСА на 30.10.2017 г. от 13.00 ч. в гр. Шумен, Индустриален квартал, при следния дневен ред:
- Промени в управителните органи. Проект на решение: Освобождава Димитър Иванов Найденов от длъжност и от отговорност за дейността му като член на СД и избира Стела Кръстева Йорданова за нов член на СД за срок до 20.07.2020 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.11.2017 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.10.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.10.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на ОС Облигационерите на  Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) както следва:
Тексим Банк АД в качеството на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) ISIN код BG2100010102, свиква ОС Облигационерите на 29.09.2017 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл. С ет.7 ап.24, при следния дневен ред:
Приемане на решение за промяна в условията на облигационния заем:
1. Датата на падеж се променя от 7 на 14 години след датата на издаване на Емисията. Датата на падежа след промяната е 30.11.2024 г.;
2. Главницата се разсрочва както следва:
30.11.2017 - 5 000 000 евро;
30.11.2020 - 1 000 000 евро;
30.11.2021 - 1 000 000 евро;
30.11.2022 - 1 000 000 евро;
30.11.2023 - 1 000 000 евро
30.11.2024 - 1 000 000 евро, падеж на емисията;
3. Дължимата лихва се променя от 9.00% на 5.40% считано от 01.12.2017 г. (денят, следващ датата на падеж ма предстоящото лихвено плащане);
4. Периодът на олихвяване и датите на лихвени плащания (два пъти годишно, на 6 месеца) са приложими съответно и без промяна през новия 7-годишен период, за който се отсрочва падежът на облигационната емисия;
5. За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 5 000 000 евро и всички дължими лихви за периода в размер на 1 350 000 евро да се сключи застрахователен договор със ЗАД Армеец АД;
Право на участие в ОС Облигационерите имат лицата, притежаващи облигации от емисия ISIN код BG2100010102, и вписани като такива в регистрите на Централен депозитар като облигационери 5 /пет/ дни преди датата на ОСО а именно -21.09.2017 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.10.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред;
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСO на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата

14-09-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ломско пиво АД-Лом (6L1)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Ломско пиво АД-Лом (6L1), както следва:
Ломско пиво АД-Лом (6L1), по искане на акционера Дорета Димитрова Симеонова, свиква ОСА на 02.11.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Позитано 9а, ет. 5, офис 15, при следния дневен ред:
- Обсъждане на отговорите на зададени въпроси и коментари на направени изказвания на ОСА на 30.06.2017 г. относно: Вземане на решения по доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; Вземане на решения по годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г.;
- Обсъждане на становището на Съвета на директорите по изказванията и предложенията на ОСА на 30.06.2017 г. относно: Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Разяснения относно Доклада на Одитния комитет за 2016 г.;
- Изясняване на състава, мандата и председателя на Одитния комитет;
- Определяне размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет;
- Обсъждане становището на СД по предложенията за изменение на статута на Одитния комитет, приет от ОСА на 30.06.2017 г.;
- Обсъждане на мотивите на СД за направеното предложение за решение на ОСА на 30.06.2017 г. относно: Отмяна на решенията по т. 6, 7 и 12 на ОСА, проведено на 29.06.2016 г.;
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Обсъждане на становището на СД по доклада за целесъобразността на сключени договори за търговско представителство и предоставяне на лицензия от Би Джи Ай Проджектс ООД;
- Обсъждане на становището на СД по доклада за обявяване за нищожни на договори за предоставяне на заем(и) на БГ Томи ООД;
- Действия на Ломско пиво АД за събиране на присъдено вземане от Петър Иванов Петров по търговско дело;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.11.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.10.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.10.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
14-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК уведомяваме, че на 14.09.2017 год. на основание чл.262д и сл. от Търговския закон Унифарм АД-София (59X)- преобразуващо се дружество, и Софарма АД- приемащо дружество, са сключили Договор за преобразуване чрез вливане. С договора за преобразуване чрез вливане се урежда начинът, по който ще се извърши преобразуването чрез вливане на Унифарм АД-София (59X) в Софарма АД, и произтичащите от това последици за преобразуващото се и за приемащото дружество. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.891512, което означава, че една акция на преобразуващото се дружество Унифарм АД-София (59X) следва да се замени с 0.891512 акции на приемащото дружество Софарма АД. Дружествата са назначили проверители, чието заключение е необходимо преди подаване на документите за преобразуване в КФН. Към настоящия момент Зам.-председателят на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност не е издал одобрение по чл. 124 от ЗППЦК на договора за преобразуване, на докладите на управителните органи по чл. 262и от Търговския закон и на доклада на проверителя по чл. 262м от Търговския закон.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
На проведено извънредно ОСА от 11.09.2017 г. на Синтетика АД-София (EHN) са взети следните решения:
- Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващите Синтетика АД лица да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на Дружеството. Предмет на сделката е поемане от страна на Синтетика АД на солидарна отговорност по Договор за кредит, сключен на 04.07.2017 г. между Българо-Американска Кредитна Банка АД, Юнион Ивкони ООД (кредитополучател) и изброени в Протокола солидарни длъжници;
- Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващите Синтетика АД лица да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на Дружеството. Предмет на сделката е авалиране от Синтетика АД на запис на заповед, издаден от Юнион Ивкони ООД в полза на Българо-Американска Кредитна Банка АД;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК уведомяваме, че на 14.09.2017 год. на основание чл.262д и сл. от Търговския закон Унифарм АД, преобразуващо се дружество, и Софарма АД-София (3JR)- приемащо дружество, са сключили Договор за преобразуване чрез вливане. С договора за преобразуване чрез вливане се урежда начинът, по който ще се извърши преобразуването чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД-София (3JR), и произтичащите от това последици за преобразуващото се и за приемащото дружество. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.891512, което означава, че една акция на преобразуващото се дружество Унифарм АД следва да се замени с 0.891512 акции на приемащото дружество Софарма АД-София (3JR).
Дружествата са назначили проверители, чието заключение е необходимо преди подаване на документите за преобразуване в КФН. Към настоящия момент Зам.-председателят на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност не е издал одобрение по чл. 124 от ЗППЦК на договора за преобразуване, на докладите на управителните органи по чл. 262и от Търговския закон и на доклада на проверителя по чл. 262м от Търговския закон.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2017 год. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Финанс Секюрити Груп АД (FSPA), ISIN BG2100006159.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-09-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Нов Век АД-София (6N31)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2017 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Холдинг Нов Век АД-София (6N31), ISIN код BG2100015150.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-09-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2017 год. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1), ISIN BG 2100022131.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-09-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2017 год. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A), ISIN BG2100018154.
Докладът може да бъде намерен науеб страницата на Борсата
14-09-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2017 год. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Холдинг Варна АД-Варна (5V2C), ISIN BG 2100012140.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Уведомление съгл. чл.3, т.25, буква А и чл.19 на Регламент (EC) №596/2014 на Европейския Парламент и Съвета за
Чавдар Димитров.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Астера I ЕАД-Варна (7A3S)
Уведомление по реда на чл.33 ал.1 т.3, във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента  Астера I ЕАД уведомява, че на 13.09.2017 г. чрез Централен депозитар АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 56 700 евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 300 000 евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
На проведено ОС Oблигационерите от 08.09.2017 год. по емсиия облигации с ISIN код BG2100025126, издадена от Авто Юнион АД-София (8AVB), са взети следните решения:
Променя част от условията по емисия облигации с ISIN код BG2100025126  както следва:
1. Удължава срока на емисията с 60 месеца, считано от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 гoдина. Датата на падеж след промяната става 10.12.2022 гoдина;
2. Главничните плащания по емисията се променят, както следва:
Изплащане на 2 000 000 лв. от главницата до 10.06.2022 г. (включително), и едно последно плащане по главницата в размер на 4 800 000 лв. на 10.12.2022 г., съгласно приложения в т. 4 погасителен план;
3. Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. на 4.5% на годишна база;
4. Промяна на погасителния план на облигационния заем както следва:
Дата на плащане / Плащане на главница (лв.)
10.12.2017 - 0;
10.06.2018 - 0;
10.12.2018 - 250 000;
10.06.2019 - 250 000;
10.12.2019 - 250 000;
10.06.2020 - 250 000;
10.12.2020 - 250 000;
10.06.2021 - 250 000;
10.12.2021 - 250 000;
10.06.2022 - 250 000;
10.12.2022 - 4 800 000
5. За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 6 800 000 лв. и всички дължими лихви за периода в размер на 1 441 218.65 лв.  да се сключи застрахователен договор със ЗД Евроинс АД  за всички плащания по облигационната емисия в полза на Банката довереник на облигационерите.
Протоколът от ОСO на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA)
С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: на 12.09.2017 г. с вписване номер 20170912135558 по партидата на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ в Търговския регистър към Агенция по вписванията е обявена поканата за свикване на Общо събрание на облигационерите на Дружеството, насрочено за 25.09.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 Софарма Трейдинг АД уведомява обществеността за следното:
На 13.09.2017 г. в компанията са постъпили уведомления по член 19 от Регламент 596/2014 за търговия и разпореждане с акции на Софарма Трейдинг АД от страна на Софарма АД и Росица Донева. Повече информация за сключените сделки може да получите от приложените уведомления.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF), ISIN код BG2100006142, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 25.09.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 500000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 19.09.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 15.09.2017 год.;
- След 25.09.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 2750000;
- Сделки на Борсата, сключени след 15.09.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 550 .
14-09-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София, (5BNF), емисия с ISIN код – BG2100006142, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 25.09.2017 год.;
- Купон: 6m EURIBOR + 4.2 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 19.09.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 15.09.2017 год.;