Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-09-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.09.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             75178.30      20          19.45      26.34
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                10100.00      18          15.70      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7378.40      18          20.95      51.59
3JR  Софарма АД-София                                        42293.25      20          66.10      15.21
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             28550.95      20          16.85      47.27
6C4  Химимпорт АД-София                                      40178.30      20          52.05      23.75
13-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Уведомление по Регламент 596.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: НУРТС България ЕАД-София (NUHA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад към 30.06.2017 г. от Корпоративна търговска банка АД в изпълнение на задължението й по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК като довереник на облигационерите по емисия облигации, издадена от НУРТС България АД, ISIN BG2100017123.
Отчетът можете да намерите публикуван на уеб страницата на Борсата
13-09-2017 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, считано от 18.09.2017 г. се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за облигации, на следната емисия облигации:
- Емитент: НУРТС България ЕАД-София;
- Борсов код на емисията: NUHA;
- ISIN код на емисията: BG2100017123;
- Основание за прекратяване: Падеж на емисията на 27.09.2017 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 15.09.2017 г. (петък).
13-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Елфарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление за вписани в Търговския регистър дъщерни дружества на Софарма Трейдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
На основание чл. 17, пар. 1 от  Регламент (ЕС) № 596/2014 уведомяваме, че Управителният съвет на Унифарм АД взе решение за започване на процедура по преобразуване, което да бъде осъществено чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД-София (3JR). Избран е инвестиционен посредник Елана Трейдинг АД за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News