Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-08-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.08.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             46696.40      19          20.30      24.74
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                34421.00      17          16.20      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        8817.05      20          22.40      51.58
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             38124.40      20          22.15      46.89
6C4  Химимпорт АД-София                                      55937.60      20          34.85      23.75