Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-08-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД-София (9M7B)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД-София, (9M7B), емисия с ISIN код – BG2100013098, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 19.08.2017 год.;
- Купон: 9 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 16.08.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 14.08.2017 год.;