Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-08-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Петър Бозаджиев поема задачите на изпълнителен директор на икономическата група Монбат и е на пряко подчинение на Атанас Бобоков в качеството му на главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Монбат АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News