Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-08-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЗД Евроинс АД-София (5IC)
Уведомление за резултата от търгово предложение на Евроинс Иншурънс Груп АД към останалите акционери на ЗД Евроинс АД-София АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News