Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-08-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.08.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             46696.40      19          20.30      24.74
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                34421.00      17          16.20      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        8817.05      20          22.40      51.58
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             38124.40      20          22.15      46.89
6C4  Химимпорт АД-София                                      55937.60      20          34.85      23.75
11-08-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЗД Евроинс АД-София (5IC)
Уведомление за резултата от търгово предложение на Евроинс Иншурънс Груп АД към останалите акционери на ЗД Евроинс АД-София АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Етропал АД-Етрополе (5EO)
Кредитен рейтинг на Дружеството към месец август 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2017 - Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК

БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 15.08.2017 г. /вторник/ е датата, на която ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на Спарки Елтос АД - Ловеч /SL91/. На аукциона ще бъдат предложени 5 110 176 броя  права, срещу които не са записани акции. Съгласно чл. 37, ал. 4 от Част IV от Правилника на БФБ-София АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала. Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.
11-08-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
На 10.08.2017 г. в Регала Инвест АД е постъпило уведомление по чл.145 ЗППЦК от УПФ ЦКБ-Сила за промяна на дялово участие в капитала на публично дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Петър Бозаджиев поема задачите на изпълнителен директор на икономическата група Монбат и е на пряко подчинение на Атанас Бобоков в качеството му на главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Монбат АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Източна газова компания ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД-София (9M7B)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД-София (9M7B), ISIN код BG2100013098, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 19.08.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 1000000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 16.08.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 14.08.2017 год.;
- След 19.08.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 2000000;
- Сделки на Борсата, сключени след 14.08.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 200 .
11-08-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД-София (9M7B)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД-София, (9M7B), емисия с ISIN код – BG2100013098, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 19.08.2017 год.;
- Купон: 9 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 16.08.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 14.08.2017 год.;
11-08-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнени лихвено и главнично плащане по емисия облигации, издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA), с ISIN код код BG2100019079, Ви информираме, че считано от 11.08.2017 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 450 евро.

11-08-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Елана Агрокредит АД-София (0EA)
Във връзка с взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г. на проведено на 30.06.2017 г. ОСА на Елана Агрокредит АД-София (0EA), Дружеството публикува реда и условията за изплащането му, както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.07791 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 22.08.2017 г.;
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 22.11.2017 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Райфайзенбанк АД.
След изтичане на крайния срок, но в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2016 г., може да го получи от Дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това на адрес: гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12 или на факс – 02/9581523. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на Дружеството.
11-08-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA)
Във връзка с настъпване на 14.08.2017 г. на падеж на лихвено плащане в размер на 32 610 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 125 000 евро, по емисия корпоративни облигации, с ISIN код BG2100019079 издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, дружеството уведомява че все още не е платило дължимите суми. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.
Поради обстоятелството, че ИКПД не успя да извърши дължимото лихвено и главнично плащане в срок до 10.08.2017 г. и съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 11.02.2015 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.08.2017 г., остава в размер на 5.75% на годишна база.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
ТК-Холд АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 10.08.2017 г. е регистрирало в Комисията за финансов надзор Търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6, във връзка с ал. 7 и чл.149а, ал.1 и ал.3 от Закона за публично предлагане на акции към акционерите на Рилски лен АД за изкупуване на 36 534 броя акции от капитала на Рилски лен АД. Комисия за финансов надзор все още не е взела отношение по предложението.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News