Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
В изпълнение на препоръка на Заместник-председателя на КФН, получена с писмо на 14.07.2017 г., Прайм Пропърти БГ АДСИЦ  обявява уведомления по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от 14 април 2014 г. и по отменения ЗСПЗФИ.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News