Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-07-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
На проведено на 14.07.2017 г. заседание на Съвета на директорите на Софарма имоти АДСИЦ са взети следните решения:
1. На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава, увеличава капитала на Дружеството от 19 256 929 лв. до 20 106 929 лв., чрез издаване на нови 850 000 броя безналични акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 6.50 лв. за акция. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 425 000 акции. Съотношение между издадените права и новите акции -право/акции: 22.655/1. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 22.655.
2. Избира и овластява София Интернешънъл Секюритиз АД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.
3. Приема проспект за публично предлагане.
4. Упълномощава представляващите дружеството да извърши необходимите действия по внасяне на заявление за потвърждаване на проспекта от Комисията за финансов надзор.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
Съобщението е коригирано на 19.07.2017 г. в 13.36 ч.