Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-07-2017 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе за извършено  лихвено плащане, дължимо към 20.06.2017 г., по емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1), с ISIN код BG2100022131. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 17.07.2017г. се възстановява начисляването на лихва на Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1).
14-07-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Уведомление във връзка с извършено седмо лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100022131.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News