Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Нео Лондон Капитал АД-София (178B)
На проведено редовно ОСА от 11.07.2017 г. на Нео Лондон Капитал АД-София (178B) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема статут на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет с мандат от три години;
- Приема решение реализираната през 2016 г. счетоводна загуба, в размер на 2 000 лв., да бъде отнесена към непокрита загуба за минали години.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата