Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             19903.35      20          25.45      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                     106516.25      20          52.15      23.75
14-07-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
На проведено на 14.07.2017 г. заседание на Съвета на директорите на Софарма имоти АДСИЦ са взети следните решения:
1. На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава, увеличава капитала на Дружеството от 19 256 929 лв. до 20 106 929 лв., чрез издаване на нови 850 000 броя безналични акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 6.50 лв. за акция. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 425 000 акции. Съотношение между издадените права и новите акции -право/акции: 22.655/1. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 22.655.
2. Избира и овластява София Интернешънъл Секюритиз АД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.
3. Приема проспект за публично предлагане.
4. Упълномощава представляващите дружеството да извърши необходимите действия по внасяне на заявление за потвърждаване на проспекта от Комисията за финансов надзор.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
Съобщението е коригирано на 19.07.2017 г. в 13.36 ч.

14-07-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе, (P0W1)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Изпълнителния директор на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе, борсов код P0W1, ISIN код BG2100022131, от 16.29 ч. до края на търговската сесия на 14.07.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 20.06.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
14-07-2017 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе за извършено  лихвено плащане, дължимо към 20.06.2017 г., по емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1), с ISIN код BG2100022131. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 17.07.2017г. се възстановява начисляването на лихва на Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1).
14-07-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Уведомление във връзка с извършено седмо лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100022131.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
ЕМКА АД-Севлиево  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Нео Лондон Капитал АД-София (178B)
На проведено редовно ОСА от 11.07.2017 г. на Нео Лондон Капитал АД-София (178B) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема статут на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет с мандат от три години;
- Приема решение реализираната през 2016 г. счетоводна загуба, в размер на 2 000 лв., да бъде отнесена към непокрита загуба за минали години.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-07-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Българска фондова борса-София (БФБ) инициира процедура по проучване на възможностите да придобие Българска независима енергийна борса (БНЕБ). Български енергиен холдинг (БЕХ), който е едноличен собственик на Енергийната борса, стартира процедура по нейната продажба. Обсъжда се възможността 100% от капитала на БНЕБ да бъде придобит от БФБ.
Условията по евентуалната сделка ще бъдат договаряни между двете страни след извършването на правен и финансово-икономически анализ на БНЕБ. В резултат на анализа ще бъдат уточнени и следващите стъпки по евентуалното придобиване на акциите на Енергийната борса.
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD)
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD)
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Получено уведомление за дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от Андезит ООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Елфарма АД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Елфарма АД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 и чл. 19 т. 1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-07-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени, (4BUA), емисия с ISIN код – BG2100015077, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.07.2017 год.;
- Купон: 4.25 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 19.07.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 17.07.2017 год.;
14-07-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA), ISIN код BG2100015077, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 22.07.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 11550;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 2.1;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 19.07.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 17.07.2017 год.;
- След 22.07.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 4371400;
- Сделки на Борсата, сключени след 17.07.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 794.8 .