Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
На проведено на 15.06.2017г. ОСА на Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 29.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2017 г.