Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3)
В БФБ-София АД са постъпили материали и актуализирана покана за провеждане на редовно ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3), както следва:
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) свиква ОСА на 29.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76 А, офис сграда Хил Тауър, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение да не разпределя дивидент за 2016 г.;
- Приемане на решение за покриване на загубата за 2016 г., в размер на 1 746 301.57 лв., за сметка на формираните резерви.
Нови точки в дневния ред:
- Освобождаване по негова молба от длъжност като член на съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ на Маню Тодоров Моравенов;
-  Избор на нов член на Съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение. Предложение за решение: ОСА избира за нов член на СД Миглена Венциславова Димитрова;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News