Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна, (9IPA), емисия с ISIN код – BG2100017065, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 26.06.2017 год.;
- Купон: 5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 22.06.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 20.06.2017 год.;