Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Продажба на акции и промяна на дял в капитала на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News