Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.06.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      119437.65      20          35.65      51.58
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   11342.05      19          16.70      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             33668.95      20          25.45      47.94
6C4  Химимпорт АД-София                                     277987.20      20          77.40      23.75
19-06-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе, борсов код P0W1, ISIN код BG2100022131, от 16:19 ч. до края на търговската сесия на 19.06.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 20.06.2017 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
19-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Уведомление за седмо лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100022131 с падеж 20.06.2017 г.:
Дружеството ще извърши лихвеното плащане в размер на 232 112 лв. на в срок до 30 дни след датата на падежа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от  Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1), с ISIN код BG2100022131, Ви информираме, че считано от 20.06.2017 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1). При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
19-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Момина крепост АД-Велико Търново (5MR), както следва:
Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) свиква ОСА на 28.07.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.08.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.07.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.07.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Шумен, Индустриална зона.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
На 16.06.2017 г. по партидата на Момина крепост АД в Търговския регистър беше обявен ГФО на дружеството за 2016 г., приет на ОСА , проведено на 22.05.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3)
В БФБ-София АД са постъпили материали и актуализирана покана за провеждане на редовно ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3), както следва:
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) свиква ОСА на 29.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76 А, офис сграда Хил Тауър, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение да не разпределя дивидент за 2016 г.;
- Приемане на решение за покриване на загубата за 2016 г., в размер на 1 746 301.57 лв., за сметка на формираните резерви.
Нови точки в дневния ред:
- Освобождаване по негова молба от длъжност като член на съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ на Маню Тодоров Моравенов;
-  Избор на нов член на Съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение. Предложение за решение: ОСА избира за нов член на СД Миглена Венциславова Димитрова;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
Риъл Булленд АД-София представи коригиран списък на упражнените чрез представители гласове на общото събрание на акционерите, проведено на 13.06.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Инвестор.БГ АД-София (4IN)
На проведено ОСА от 16.06.2017 год. на  Инвестор.БГ АД-София (4IN) са взети следните решения:
- Приема доклад (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Избира Одитен комитет;
- Одобрява правила за работата на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 год.;
- Заделя цялата печалба за 2016 г. като "Задължителни резерви";
- Приема доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-06-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
На проведено на 15.06.2017г. ОСА на Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 29.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2017 г.
19-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Продажба на акции и промяна на дял в капитала на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
Поради отказ на Търговския регистър да впише поканата за редовно ОСА на дружеството, което трябваше да се проведе на 30.06.2017 г., ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) свиква ново ОСА на 19.07.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчети на Директора за връзка с инвеститорите;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Отнася цялата печалба за 2016 г. във Фонд Резервен и не разпределя дивидент;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.08.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.07.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA), ISIN код BG2100017065, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 26.06.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 50010;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 33.34;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 22.06.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 20.06.2017 год.;
- След 26.06.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 1149990;
- Сделки на Борсата, сключени след 20.06.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 766.66 .
19-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна, (9IPA), емисия с ISIN код – BG2100017065, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 26.06.2017 год.;
- Купон: 5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 22.06.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 20.06.2017 год.;
19-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Тодоров АД-София (5T6)
На проведено ОСА от 16.06.2017 год. на Тодоров АД-София (5T6) са взети следните решения:
- Приема доклад (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 год.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
В БФБ-София АД са постъпили обновена покана и всички материали за провеждане на редовно ОСА на Булгартабак-холдинг АД-София (57B), както следва:
Булгартабак-холдинг АД-София (57B) свиква ОСА на 29.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Разпределя обща сума от 42 877 232.04 лв. за дивидент, или брутен дивидент от 5.82 лв. на акция ;
- Одобряване на сделки по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад;
- Промяна в наименованието на дружеството от Булгартабак-холдинг АД на БТ Холдинг АД;
- Промени в Устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2017 г.
Обновената покана и всички материали за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от  Албена АД-к.к. Албена (6AB):
Считано от 01.06. 2017 г. длъжността Директор за връзка с инвеститорите се изпълнява от Здравка Тодорова Иванова.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
В компанията e постъпилo уведомлениe по член 19 от Регламент 596/2014 за търговия и разпореждане с акции на Софарма Трейдинг АД от страна на Огнян Донев.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News